Ön – Blir du angripen och berörd av naturen? Alltså visst påverkar den dig in på bara skinnet. Skänker dig kraft att sträva vidare, hitta energi till batterierna så kanske om du är sökande och kan läsa tecknen finner tron på livets mirakel. Eller bara vill hitta fram till din formtopp igen. Och låta dig inspireras bland tomtar och troll som finns inbyggd i naturens skapelse. Förundran om hur allt är ställt på denna fantastiska jord. Smultronställen finns överallt, det gäller bara att hitta dit. Och framför allt att öppna ögonen för det lilla och det stora som hemsöker dina sinnen. Här börjar insamlandet av bilder till Ön.

Island – Are you attacked and affected by nature ? So naturally, nature only affects you. Give you power to strive further, find energy for batteries so maybe if you are searching and can read the signs find faith in life`s miracle. Or just want to find your top form again. And let yourself be inspired among the tombs and spells that are built into the creation of nature.  Finder how everything is set on this amazing land. Smultron places are everywhere, just to find your place.     And above all, to open the eyes of the little one and the big one who hurts your minds. Here is the collection of images to the Island.

l

Kenneth Rundberg fotograferar